ผู้อำนวยการ  


นายโมทน์  ฝอยทอง
นายแพทย์เชี่ยวชาญ
โทรศัพท์:086-488-6966

   

มี 28 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

   

Work In งานเภสัชกรรม

- ขั้นตอนงานบริการเภสัชกรรมผู้ป่วยนอก
- การดำเนินการเมื่อเกิดความคลาดเคลื่อนทางยา
- การบริบาลทางเภสัชกรรมผู้ป่วยนอกที่ติดเชื้อเอชไอวีและได้รับยาด้านไวรัสเอดส์
- การจัดการอันตรกิริยาระหว่างยา,อาหาร,ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและสมุนไพร ยาด้านเอดส์
- การเตรียมยาด้านไวรัสเอดส์ล่วงหน้า
- การควบคุมการแบ่งบรรจุล่วงหน้า
- การตรวจสอบความถูกต้องของยา ฉลากยา ห้องจ่ายยาผู้ป่วยนอก
- การเบิกรับ-เวชภัณฑ์คลังยาย่อยห้องจ่ายยาผู้ป่วยนอก
- ระบบการจัดการยาคืนจากผู้ป่วย
- การตรวจสอบยาและเวชภัณฑ์ที่เสื่อมสภาพ/หมดอายุ
- ขั้นตอนการเบิก-รับวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิต-ประสาทประเภทที่2
- การเก็บระยะเวลารอรับยา (Waiting time)
- การสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อห้องจ่ายยานอก
- การบริบาลทางเภสัชกรรรมผู้ป่วยวัณโรค
- การบริบาลทางเภสัชกรรมผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง
- การบริบาลทางเภสัชกรรมผู้ป่วยนอกที่ได้ยาวาร์ฟาริน
- การจัดการอันตรกิริยาระหว่างยา,อาหาร,ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและสมุนไพร ยาวาร์ฟาริน
- การเตรียมยาแบบ Daily drug package สำหรับผู้ป่วยวัณโรคล่วงหน้า
- การบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยโรคหืดและปอดอุดกั้นเรื้อรัง
- การบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยประคับประคอง
- การบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยที่ได้รับผลิตภัณฑ์กัญชาทางการแพทย์
- ขั้นตอนการติดตามอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ
- ขั้นตอนการส่งต่อข้อมูลอาการไม่พึงประสงค์ระหว่างสถานบริการสาธารณสุข
- ขั้นตอนการเบิกจ่ายยาเสพติดและวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตประสาท
- Medication  Reconciliation
- ระบบการจัดการยาเดิมผู้ป่วยใน
- การควบคุม/เก็บรักษายาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา
- งานบริหารคลังและเวชภัณฑ์ห้องจ่ายยาใน
- แนวทางการจัดการยาความเสี่ยงสูง
- การให้บริการข้อมูลข่าวสารด้านยา
- ระบบการสั่งใช้ยานอกบัญชียา รพ.
- การสำรวจความพึงพอใจต่อห้องยาผู้ป่วยใน (ลูกค้าภายใน)
- การสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อห้องยาผู้ป่วยใน
- แนวทางการสั่งใช้ยาและประเมินความเหมาะสมของการสั่งใช้ยา Ceftazidirime
- การสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการของเภสัชหน่วยบริการปฐมภูมิ
- แนวทางป้องกัน Medication error ของผู้ป่วยนอกที่ได้รับยาวาร์ฟาริน
- การควบคุมความผิดพลาดในงานบริการเภสัชกรรมผู้ป่วยนอก