โรงพยาบาลควนขนุนและเจ้าหน้าที่ ร่วมกันทำความสะอาดทางเดินภายในโรงพยาบาล ตัดหญ้า เก็บกวาดขยะ ซึ่งเป็นส่วนหนึงของกิจกรรม 5 ส. เพื่อจัดระเบียบความเรียบร้อยภายในโรงพยาบาล เพื่อก่อให้เกิดสภาพแวดล้อมการทำงานที่ดี มีความปลอดภัย มีระเบียบ เรียบร้อย อันจะนำไปสู่่การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานที่ดี ซึ่งกิจกรรม 5 ส. ทางโรงพยาบาลจะดำเนินกิจกรรม ทุกๆ วันพุธของสัปดาห์ เป็นประจำ