โรงพยาบาลควนขนุนและเจ้าหน้าที่ ร่วมอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการติดตั้งโปรแกรมบริหารงานระบบโรงพยาบาล HOSxp เพื่อเตรียมพร้อมเข้าสู่การเป็น Smart Hospital เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุมอาคารส่งเสริมสุขภาพ โรงพยาบาลควนขนุน