ผู้อำนวยการ  


นายโมทน์  ฝอยทอง
นายแพทย์เชี่ยวชาญ
โทรศัพท์:086-488-6966

   

มี 51 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

   ตาราง แผนค่าใช้จ่ายแผนงาน/โครงการ
แผนงาน/โครงการปีงบประมาณ 2560
ลำดับ โครงการ   หน่วยงาน
งบประมาณ รับผิดชอบ
   
1 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรืองการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน 7,500.00 กลุ่มการ
2 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรืองการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นสูง 3,000.00 กลุ่มการ
3 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรืองการทบทวนหัตถการร่วม 2,500.00 กลุ่มการ
  ( 2 Ticks)    
4 โครงการรดน้ำขอพรผู้ป่วยสูงอายุในรพ. 5,500.00 กลุ่มการ
5 โครงการแลกเปลี่ยนตรวจ antibody Happatitisในบุคคลกลุ่มเสียง 40,000.00 กลุ่มการ
6 โครงการผ่าตัดต้อกระจก 90,000.00 กลุ่มการ
7 โครงการผ่าตัดโดยศัลยแพทย์รพ.พัทลุง 80,000.00 OR
8 โครงการจัดการความปวดในหญิงตั้งครรภ์ระยะคลอด 3,000.00 LR
9 มุมความรู้สู่สุขภาพดี 12,000.00 DPAC
10 องค์กรสุขภาพดี 40,000.00 DPAC
11 โครงการปรับปรุงการ 35,000.00 opd
  บันทึกข้อมูลการประเมิน    
  คัดกรองผู้สูงอายุโดยใช้    
  โปรแกรมการวิเคราะห์ข้อมูล    
12 เรียนรู้เบาหวานด้วยSMBG 7,800.00 NCD
13 การดูแลเฉพาะราย 0.00 NCD
  ในผู้ป่วยHTที่มีภาวะเสี่ยงต่อเบาหวาน    
  (Impair fasting glucose)    
14 โครงการคัดกรองจอ 0.00 NCD
  ประสาทตาและช่องปาก    
  ในPT MDรพ.ควนขนุน    
    0.00  
15 โครงการทบทวนเวช 0.00 NCD
  ระเบียนเพื่อประเมินการใช้    
  CPG ในการดูแลผู้ป่วยCKD    
16 โครงการค่ายปรับเปลี่ยน 7,200.00 NCD
  พฤติกรรมPtโรคไม่ติดต่อ    
  เรื้อรังที่ประเมินพบเกิดโรคหัวใจ    
  ความเสี่ยงสูงต่อการ    
17 โครงการคลินิกโรคหัวใจ 30,000.00 NCD
       
18 โครงการฝึกหายใจอีกนิดพิชิตความดันฯ 0.00 NCD
19 จัดทำสื่อภาพพลิกสำหรับผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง 15,000.00 NCD
  โครงการพัฒนาศักยภาพ 0.00 Wหญิง
  จนท.ในการดูแลทารกกลุ่มเสี่ยง    
20 ซ้อมแผนบรรเทาสาธารณภัย 10,000.00 ER
21 โครงการยกและเคลื่อนย้าย 0.00 ER
22 โครงการเยี่ยมติดตามเครือข่ายกู้ชีพ 2,000.00 ER
23 การอ่านEKG พื้นฐานสำหรับพยาบาล 10,900.00 ER
24 การดูแลผู้ป่วยTrauma 2,500.00 ER
25 ตรวจสุขภาพประจำปี 120,000.00 IC
26  - ตรวจสุขภาพตามความเสี่ยง 25,000.00 IC
27 อบรมฟื้นฟูความรู้ประจำปี 50,000.00 IC
28 โครงการ R2R ป้องกัน 0.00 ส่งเสริมสุขภาพ
  การคลอดก่อนกำหนด  
29 โครงการ LTC  3 กิจกรรม   12,000.00 CMU
  1ติดตามสนับสนุนชมรมผู้สูงอายุต้นแบบ    
  2จัดตั้งคลินิกผู้สูงอายุในCMUและในฃุมชน    
30 ชุมชนห่วงใยใส่ใจผู้สูงอายุและผู้พิการ 14,500.00 CMU
31 โครงการป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อปี ๒๕๖๐ ต.ควนขนุน 34,720.00 CMU
32 โครงการลดเสี่ยง เลี่ยงโรคเบาหวานและความดัน 24,300.00 CMU
33 โครงการปรับพฤติกรรมลดเสี่ยง ลดโรคหัวใจและหลอดเลือด 54,600.00 CMU
34 โครงการพอกเข่าด้วยยาสมุนไพร 4,280.00 CMU
35 โครงการฟื้นฟูความรู้และ  พัฒนาศักยภาพอสม. 12,100.00 CMU
  ปีงบประมาณ 2560    
36 ปรับปรุงสวนหย่อม 20,000.00 บริหาร
37 ซ้อมแผนอัคคีภัย 30,000.00 บริหาร
38 พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้กับงาน 12,000.00 IT
39 อบรมผู้จัดอาหารว่างตามแนวทาง Healthy meeting  0.00 โภชนากร
40 ปฐมนิเทศ จนท.ใหม่ 0.00 ประกันฯ
41 การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ ๕ ปี ปี2560-2564 149,000.00 ประกันฯ
42 ยุทธศาสตร์ต่อเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลควนขนุน 3,000.00 งานแผน
43 ติดตามความก้าวหน้าแผนงานโครงการและยุทธศาตร์5 ปี 5,000.00 งานแผน
44 การตรวจสอบเวชระเบียน 0.00 ประกันฯ
45 กิจกรรมการเกษียณอายุราชการ 0.00 ประกันฯ
46 กิจกรรมการรับ-ส่งจนท.ย้ายเข้า-ออกของรพ. 0.00 ประกันฯ
47 โรงพยาบาลสะอาดเจ้าหน้าที่แจ่มใส 2,000.00 ประกันฯ
48 การตรวจสอบเวชระเบียนรายโรค 0.00 กรรมการเวชระเบียน
49 โครงการประชุมให้ความรู้ด้าน  -ฟื้นฟูการอ่านผลEKG      -การตรวจรักษาผู้ป่วยเบื้องต้น   -การปรับยาผู้ป่วยกลุ่มโรคหัวใจ  - ความรู้เรื่องภาวะวิกฤต 0.00 ประกัน/แผน  ยกเลิก
50 กิจกรรม big cleanning day 8,000.00 5ส
51 เช่าซื้อเครื่องอ่านและแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นระบบดิจิตอล พร้อมระบบจัดเก็บ รับ-ส่ง ข้อมูลทางการแพทย์ 0.00 งานรังสี
52 โครงการพัฒนาคุณภาพบริการโรงพยาบาลควนขนุน2560 20,100.00 พัฒนาคุณภาพ
        1,004,500.00