https://www.high-endrolex.com/12
https://www.high-endrolex.com/12
แผนงาน-โครงการ2561

ผู้อำนวยการ  


นายโมทน์  ฝอยทอง
นายแพทย์เชี่ยวชาญ
โทรศัพท์:086-488-6966

   

มี 33 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

   

 

*** แผนเงินบำรุงรอบ 6 เดือนหลัง ปีงบประมาณ 2561

ลำดับ โครงการ ปีงบประมาณ 2561 ครึ่งปีแรก    
 งบประมาณ   หน่วยงาน 
 (บาท)  
1 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรืองการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน               7,500  กลุ่มการฯ
2 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรืองการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นสูง 6,600  กลุ่มการฯ
3 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรืองการทบทวนหัตถการร่วม( 2 Ticks)                     -    กลุ่มการฯ
4 โครงการรดน้ำขอพรผู้ป่วยสูงอายุในรพ.               5,500  กลุ่มการฯ
5 โครงการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านวิชาการทางการพยาบาล                     -    กลุ่มการฯ
6 โครงการผ่าตัดต้อกระจก                     -    กลุ่มการฯ
7 โครงการตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่Colonoscope                     -    กลุ่มการฯ
8 โครงการผ่าตัดโดยศัลยแพทย์รพ.พัทลุง            50,000 OR
9 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลPtไส้ติ่งอักเสบ            20,000 OR
10 นวตกรรมผ้าห่มอุ่นรัก                     -   OR
11 นวตกรรมกางเกงพิทักษ์สิทธิ์               1,000  
12 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการดูแลหญิงตั้งครรภ์ที่มีความเสี่ยงสูง               1,000 LR
13 โครงการช่วยฟื้นคืนชีพทารกแรกเกิด               1,000 LR
14 มุมความรู้สู่สุขภาพดี            10,000 DPAC
15 การพัฒนาองค์กรสู่องค์กรสุขภาพดี          300,000 DPAC/ทีมพัฒาคุณภาพ
16 โครงการฝังเข็มลดปวดในผู้สูงอายุ                     -   opd
17 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร&ทีมสหวิชาชีพด้านการให้บริการ NCD,CKD clinic            10,000 NCD
18 โครงการส่งเสริมการดูแลตนเองของPtโรคเรื้อรัง                     -   NCD
19 โครงการเชื่อมโยงระบบบริการโดยใช้Official line NCD-CKDคปสอ.ควนขนุน                     -   NCD
20 โครงการคลินิกโรคหัวใจ            30,000 NCD
21 โครงการพัฒนาศักยภาพจนท.ในการดูแลทารกกลุ่มเสี่ยง   -  Wหญิง
22 ซ้อมแผนบรรเทาสาธารณภัย            25,000 ER
23 โครงการยกและเคลื่อนย้าย               2,500 ER
24 โครงการเยี่ยมติดตามเครือข่ายกู้ชีพ               4,000 ER
25 พัฒนาศักยภาพกู้ชีพเครือข่ายอควนขนุน            15,000 ER
26 พัฒนาศักยภาพการอ่านEKGสำหรับพยาบาล            10,000 ER
27 ทำคู่มือเก็บสิ่งส่งตรวจ 5,000 lab
28 โครงการส่งเสริมความร่วมมือการรักษาด้วยยาต้านไวรัสของผู้ติดเชื้อ/ผู้ป่วยเอดส์            30,000 COU
29 ตรวจสุขภาพประจำปี 10,000 IC
30 ตรวจสุขภาพตามความเสี่ยง            25,000 IC
30 อบรมฟื้นฟูความรู้ประจำปี            10,000 IC
31 พัฒนาคลินิกพิเศษสู่ COPD คุณภาพ     - COPD
32 โครงการลดเสี่ยง เลี่ยงโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง ปี 2561 0 ศูนย์แพทย์ฯ
33 โครงการปรับพฤติกรรมลดเสี่ยง ลดโรคหัวใจและหลอดเลือด ปี 2561 0 ศูนย์แพทย์ฯ
34 โครงการดูแลเท้าสำหรับผู้ป่วยเบาหวาน 9630 ศูนย์แพทย์ฯ
35 โครงการฟื้นฟูความรู้และ  พัฒนาศักยภาพอสม.ปีงบประมาณ 2561 9,800 งานเวชปฏิบัติ
36 ติดตามสนับสนุนชมรมผู้สูงอายุต้นแบบ 5000 อภิญญา เนียมเล็ก
37 จัดตั้งคลินิกผู้สูงอายุในCMUและในชุมชน 10000 อภิญญา เนียมเล็ก
38 พัฒนาระบบการดูแลต่อเนื่อง 5,000 งานแวชศาสตร์
39 โครงการพอกเข่าด้วยยาสมุนไพร(ต่อเนื่อง) 3,500 cmu
40 โครงการดูแลผู้ป่วยด้วยวิธีการอบสมุนไพรในผู้ป่วยหอบหืด ภูมิแพ้  2000 cmu
41 พัฒนาศักยภาพการส่งเสริมพัฒนาการเด็ก0-5ปี 5,000 CMU รพ.ควนขนุน
12 พัฒนามุมส่งเสริมพัฒนาการเด็ก 10,000 CMU รพ.ควนขนุน
42 การเฝ้าระวังความปลอดภัยด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพในร้านชำแกนนำ อสม.ด้านคุ้มครองผู้บริโภค  1,975 cmu
43  ลดเสี่ยง ลดพิษ 2,725 สมศรี   ขุนศรี
44 สัปดาห์เภสัชกรรม 2561 5000 กลุ่มงานเภสัชกรรม
45 กระเป๋ายาคู่ใจ  30000 กลุ่มงานเภสัชกรรม
46 ปรับปรุงสวนหย่อม            10,000 บริหาร
47 ซ้อมแผนอัคคีภัย            25,000 บริหาร
48 palliative care for all  4,000 Palliative Care
49 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 50,000 ประกันฯ/IT
50 จัดฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ 7,500 ประกันฯ/IT
51 การตรวจประเมินห้องปฏิบัติการมาตรฐานเทคนิคการแพทย์ 41,500 เทคนิคการแพทย์
52 ปฐมนิเทศ จนท.ใหม่ 1,270 ประกันฯ
53 ทบทวนการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ ปี2561 10,000 ประกันฯ
54 ยุทธศาสตร์ต่อเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลควนขนุน 0 งานแผน
55 การตรวจสอบเวชระเบียน 0 ประกันฯ
56 กิจกรรมการเกษียณอายุราชการ 0 ประกันฯ
57 กิจกรรมการรับ-ส่งจนท.ย้ายเข้า-ออกของรพ. 0 ประกันฯ
58 การตรวจสอบเวชระเบียนรายโรค 1,000 กรรมการเวชระเบียน
59 กิจกรรม big cleanning day 10,000 5ส
60 โครงการพัฒนาคุณภาพบริการ โรงพยาบาลควนขนุน ปี 2561 0 ทีมพัฒาคุณภาพ
61 โครงการรองรับการประเมินคุณภาพสถานพยาบาล Re-accredit ครั้งที่ 2 โรงพยาบาลควนขนุน ปี 2561 200,000 ทีมพัฒาคุณภาพ
  รวมเงินบำรุง (1,000,000) 0  

 

ตารางที่………... แผนค่าใช้จ่ายแผนงาน/โครงการ  งบส่งเสริมสุขภาพและค่าใช้จ่ายสูง    
ลำดับ โครงการ    
 งบประมาณ   หน่วยงาน 
 (บาท)  
1 Medication in general Practice  9000  กลุ่มงานเภสัชกรรม
2 RDU  9000  กลุ่มงานเภสัชกรรม
3 ส่งเสริมความรู้ ฉลาก GDA  3000  กลุ่มงานเภสัชกรรม
4 จิตอาสาเพื่อลมหายใจสดชื่นคลินิกพิเศษปอดอุดกั้นเรื้อรัง โรงพยาบาลควนขนุน  ๗,๕๐๐  COPD CLINIC
5 โครงการพัฒนาระบบบริการคลินิก NCD ในระดับปฐมภูมิ               6,000 งานเวชปฏิบัติNCD board
6 โครงการการป้องกันเด็กจมน้ำ อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง 25๖๑              88,750 SRRT ควนขนุน
7 โครงการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคเลปโตสไปโรสิสอำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง ปี ๒๕๖๑             36,300 SRRT ควนขนุน
8 โครงการโรงเรียนอนุบาลและ ศูนย์เด็กเล็กปลอดโรค อำเภอควนขนุนจังหวัดพัทลุง ปี ๒๕๖๑             29,960 SRRT ควนขนุน
9 โครงการซ้อมแผนรับโรคอุบัติใหม่ อุบัติซ้ำ อำเภอควนขนุนปี ๒๕๖๑             13,500 SRRT ควนขนุน
10 โครงการสถานประกอบการและวิสาหกิจชุมชนปลอดโรค ปลอดภัย กาย ใจเป็นสุข อำเภอควนขนุน ปี ๒๕๖๑             29,960 SRRT ควนขนุน
11 โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยห่างไกลโรคพิษสุนัขบ้า             27,770 ระบาด
12 โครงการพัฒนาศักยภาพ SRRT ตำบลควนขนุน จ.พัทลุง ปี 2561             60,000 ระบาด
13 ฟื้นฟูศักยภาพบุคคลากรในการเฝ้าระวังสุขภาพจิต IQ EQเด็กวัยเรียน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง สุขภาพจิต IQ Eqเด็กวัยเรียนอ.ควนขนุน จ.พัทลุง             18,400 งานเวชศาสตร์ครอบครัว cmu
14 พัฒนาเครือข่ายเพื่อการเข้าถึงบริการผู้ป่วยด้านสุขภาพจิตและจิตเวชในชุมชน              28,160 งานเวชศาสตร์ครอบครัว cmu
  รวม PP อื่นๆ (338,800)          338,800 #REF!
1 โครงการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในช่องปากภายใต้โครงการโรงพยาบาลสายใยรักแห่งครอบครัว โรงพยาบาลควนขนุน อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง  ปีงบประมาณ๒๕๖๑                        61,100 ทันตกรรม
โครงการรณรงค์ “ ฟันสะอาด  เหงือกแข็งแรง”เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันเสด็จสวรรคตสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง ปี ๒๕๖๑               7,500 ทันตกรรม
โครงการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคด้านทันตกรรมสำหรับเด็ก “ยิ้มสดใส เด็กไทยฟันดี”...อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง  ปี 256๑                                                     177,500 ทันตกรรม 
โครงการ“หนูน้อยฟันสวย  ยิ้มใสวัยก่อนเรียน” อำเภอควนขนุน  จังหวัดพัทลุง                                    153,900 ทันตกรรม
  รวม PPทันตกรรม (400,000)          400,000  
โครงการรากฟันเทียม โรงพยาบาลควนขนุน อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง ปี 2561             40,000 ทันตกรรม
โครงการฟันเทียมผู้สูงอายุ โรงพยาบาลควนขนุน อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง ปี 2561          160,000 ทันตกรรม
   รวม  Hight cost (200,000)          200,000  
   
https://www.high-endrolex.com/12