https://www.high-endrolex.com/12
https://www.high-endrolex.com/12
การปฏิบัติงานด้านจัดซื้อจัดจ้าง

ผู้อำนวยการ  


นายโมทน์  ฝอยทอง
นายแพทย์เชี่ยวชาญ
โทรศัพท์:086-488-6966

   

มี 20 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

   


                              โรงพยาบาลควนขนุนและเจ้าหน้าที่ขอต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่นทุกรูปแบบ

            การปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง

***บันทึกการตรวจสอบถึงความเกี่ยวข้องระหว่างเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง 16-12-2562 
***เจ้าหน้าที่ดำเนินการประกาศเผยแพร่ข้อมูลให้สาธารณะชนรับทราบผ่านทางเว็บไซต์ 16-12-2562 
***รายงานผลการดาเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจาปี 2563  16-12-2562 
***แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 16-12-2562 
***ขออนุญาตนาข้อมูล/เอกสารขึ้นเว็บไซต์ เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 16-12-2562 
***แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน  16-12-2562 
***แผนการใช้เงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ 2563 13-12-2562 
***หลักฐานที่แสดงถึงการเผยแพร่ในช่องทางระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง 12-12-2562 
***สรุปผลการใช้จ่ายตามแผนการจัดซ์้อจัดจ้าง เดือนพฤศจิกายน 2562 12-12-2562 
***สรุปผลการใช้จ่ายตามแผนการจัดซ์้อจัดจ้าง เดือนตุลาคม 2562 12-12-2562 
***
การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ2562  12-12-2562 
***รายงานผลการใช้จ่ายน้ำมัน  
***สรุปผลการใช้จ่ายตามแผนการจัดซ์้อจัดจ้าง รอบครั้งปีแรก 
***แผนเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ 2562 รอบ6เดือนหลังตัด
 06-06-2562 
***
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือนพฤษภาคม 2562 06-06-2562 
***คำสั่ง รพ.ควนขนุน เรื่องแต่งตั้ง จนท.ดำเนินการปิดปลดประกาศและเผยแพร่ข้อมูล 
***แบบตรวจสอบความเกี่ยวข้องระหว่างบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อและผู้เสนอราคา
 

***ประกาศ รพ.ควนขนุน ว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานในการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2561 
***รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างโรงพยาบาลควนขนุนเดือนกันยายน2561 
***รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างโรงพยาบาลควนขนุนเดือนสิงหาคม2561 
***ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 26-3-2560 
 ***สรุปข้อมูลการจัดซื้อแต่ละรายการ ประจำปีงบประมาณ2561 
***สรุปผลการวิเคราะห์การจัดซื้อ ประจำปีงบประมาณ2560 
***รายงานแผนค่าใช้จ่ายแผนงาน/โครงการ ประจำปีงบประมาณ2561 

***ประกาศแผนจัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ประจำปี 2561 24-11-2560 
***ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อน้ำยาตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด 20-10-2560 
***ประกาศแผนจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ประจำปี 2561 18-10-2560 
***ประกาศแผนจัดซื้อวัสดุ ประจำปี 2561 18-10-2560  
***รพ.ควนขนุนประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุดและเสื่อมสภาพ 02-08-2560
***รายงานแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 25661 21-7-2560
***รายงานแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2560 (เพิ่มเติม1 งบเงินบำรุง.) 21-7-2560
***รายงานแผนการจัดซื้องบกองทุนผ้าป่า 21-7-2560
***
รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2560 เพิ่มเติม 22-ุ6-2560***รายงานผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้างปี งบประมาณ 2561 

***รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดซื้อปี  2562 
***รายชื่อผู้ชนะประกวดราคา(E-Bidding)เช่าคอมพิวเตอร์ 115 เครื่อง 18-11-2561 
***รายประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงเพดาน-ทาสี อาคาร 17-11-2561 

***รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างแบบ สขร.1 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561  
***รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างแบบ สขร.1 ประจำเดือน เมษายน 2561 

***รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างแบบ สขร.1 ประจำเดือน มีนาคม 2561 

***
รายชื่อผู้ชนะการประกวดราคาซื้อโคมไฟผ่าตัดใหญ่ 14-2-2561
***รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างแบบ สขร.1 ประจำเดือน มกราคม 2561 
***รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างฝ่ายบริหารทั่วไปเดือนตุลาคม-ธันวาคม2560 
***รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างฝ่ายบริหารทั่วไปเดือนตุลาคม2560
***รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างฝ่ายบริหารทั่วไปเดือนพฤศจิกายน2560
***รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างฝ่ายบริหารทั่วไปเดือนธันวาคม2560

***รายชื่อผู้ชนะการประกวดเสนอราคาเครื่องซักผ้าและเครื่องอบผ้า 22-12-2560 
***รายชื่อผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) น้ำยาตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด 09-11-2560
***รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 3 ปี 2560 21-7-2560
***รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 2 ปี 2560
***รายงานแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2560 (เพิ่มเติม).pdf
***รายงานผลการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2560 โตรมาสแรก

***รายงานแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2560  (เพิ่มเติม งบค่าเสื่อม.)

***รายงานแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2560 (เพิ่มเติม งบ พพ.)

***รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560 
***สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560
***รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา เครื่อง x-ray 21-11-59
***
รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา เครื่องดมยาสลบ 28-10-59
***รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา เตียงผ่าตัดทั่วไประบบไฟฟ้า 28-10-59
***รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา กล้องส่องเนื้อเยื่อปากมดลูก 21-10-59
***รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา เครื่องตรวจอวัยวะภายใน 20-10-59

   
https://www.high-endrolex.com/12