MOIT11 หน่วยงานของท่านเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน ตามภารกิจของหน่วยงาน


*** บันทึกขออนุมัติโครงการ 
*** โครงการ
*** รายงานการประชุม
*** รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ
*** ภาพกิจกรรม
*** บันทึกข้อความสรุปผลและนำขึ้นเว็บไซต์
*** แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์