MOIT22 หน่วยงานมีแนวปฏิบัติที่เคารพสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีของผู้ปฏิบัติงาน และรายงานการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน

*** บันทึกข้อความที่ผู้บริหารรับทราบคู่มือแนวทางปฏิบัติการป้องกันการล่วงละเมิดทางเพศ
*** คู่มือแนวปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดทางเพศ
*** บันทึกข้อความแจ้งเวียนทุกหน่วยงาน
*** แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์
*** บันทึกข้อความการกำกับติดตามแนวทางการป้องกันการล่วงละเมิดทางเพศ
*** รายงานการกำกับติดตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการคุกคามทางเพศ
*** แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์