MOIT5 หน่วยงานมีการสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุรายเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

*** บันทึกข้อความที่ผู้บริหารลงนามรับทราบตุลาคม2565
***บันทึกข้อความที่ผู้บริหารลงนามรับทราบพฤศจิกายน2565
***บันทึกข้อความที่ผู้บริหารลงนามรับทราบธันวาคม 2565
***แบบรายงาน สขร.1 ประจำเดือนตุลาคม 2565
***แบบรายงาน สขร.1 ประจำเดือนพฤศจิกายน2565
***แบบรายงาน สขร.1 ประจำเดือนธันวาคม2565
***แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์
***แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ตุลาคม2565
***แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์พฤศจิกายน2565
***แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ธันวาคม2565
***บันทึกข้อความที่ผู้บริหารลงนามรับทราบ แบบ สขร. มกราคม-มีนาคม 2566
***แบบรายงาน สขร. 1 ประจำเดือนมกราคม 2566
***แบบรายงาน สขร.1 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566
***แบบรายงาน สขร.1 ประจำเดือนมีนาคม 2566
***แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ ม.ค.-มี.ค. 2566
***บันทึกข้อความที่ผู้บริหารลงนามรับทราบ แบบ สขร.เมษายน-มิถุนายน 2566
***แบบ สขร เดือนมีนาคม 2566 (เพิ่มเติม)
***แบบรายงาน สขร.1 ประจำเดือนเมษายน 2566
***แบบ สขร.1 ประจำเดือน พฤษภาคม 2566
***แแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ สขร. เมษายน-มิถุนายน 2566
***แบบรายงาน สขร.1 ประจำเดือนมิถุนายน2566
***บันทึกข้อความผู้บริหารลงนามรับทราบ ก.ค.-ก.ย.66
***แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์
***แบบรายงาน สขร.1 ประจำเดือนกรกฎาคม2566