MOIT14 หน่วยงานมีการจัดทำแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้อง และมีขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้ปฏิบัติในหน่วยงาน


*** บันทึกข้อความเสนอผู้บริหารสั่งการให้นำขึ้นเว็บและแจ้งเวียนหน่วยงานในสังกัด
*** แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการยืมวัสดุคงรูปใช้ในสถานที่
*** แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการยืมวัสดุคงรูปใช้นอกสถานที่
*** ผนังกระบวนการยืมวัสดุคงรูป
*** แบบฟอร์มการยืมพัสดุใช้คงรูปและการติดตามการคืน
*** แนวปฏิบัติการยืมพัสดุประเภทสิ้นเปลือง
*** ผนังกระบวนการยืมพัสดุประเภทสิ้นเปลือง
*** แบบฟอร์มการยืมพัสดุสิ้นเปลืองและการติดตามการคืน
*** บันทึกข้อความแจ้งเวียนหน่วยงาน
*** แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์