https://www.high-endrolex.com/12
https://www.high-endrolex.com/12
MOIT7

 

MOIT7 หน่วยงานมีการรายงานการประเมินและเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ของบุคลากรในหน่วยงาน และเปิดเผยผลการปฏิบัติราชการ ระดับดีเด่น และระดับดีมาก ในที่เปิดเผยให้ทราบปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

*** บันทึกข้อความที่ผู้บริหารลงนามในประกาศผลการปฏิบัติราชการประจำปี รอบ 2 ปี 2566
*** ประกาศผลการปฏิบัติราชการประจำปี รอบ 2 ปี 2566
*** หลักฐานประกาศรายงานผลการปฏิบัติราชการประจำปี รอบ 2 ปี 2566
*** แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ 

 

   
https://www.high-endrolex.com/12