MOIT7 หน่วยงานมีการรายงานการประเมินและเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ของบุคลากรในหน่วยงาน และเปิดเผยผลการปฏิบัติราชการ ระดับดีเด่น และระดับดีมาก ในที่เปิดเผยให้ทราบปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

*** บันทึกข้อความที่ผู้บริหารลงนามในประกาศผลการปฏิบัติราชการประจำปี รอบ 1 ปี 2566
*** ประกาศผลการปฏิบัติราชการประจำปี รอบ 1 ปี 2566
*** หลักฐานประมาศรายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการ รอบ1 ปี 2566
*** แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ รอบ1 ปี 2566
*** บันทึกข้อความที่ผู้บริหารลงนามในประกาศผลการปฏิบัติราชการ
*** ประกาศผลการปฏิบัติราชการประจำปี รอบ 2 ปี 2566
*** หลักฐานประกาศรายงานผลการปฏิบัติราชการประจำปี รอบ 2 ปี 2565
*** แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์