MOIT19 หน่วยงานมีการรายงานผลการส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน : กรณีการเรี่ยไรและกรณีการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

*** บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ 
*** การเรี่ยไร MSRS กรณีหน่วยงานเรี่ยไร 
*** การเรี่ยไร MSRS กรณีหน่วยงานเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้อง 
*** การให้หรือรับของขวัญ MSRS ไม่เกิน 3,000 
*** การให้หรือรับของขวัญ MSRS เกิน 3,000 
*** แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ 
*** บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ (เม.ย. 66-ก.ย.66) 
*** การเรี่ยไร (เม.ย.66 - ก.ย.66) 
*** การเรียไรกรณีหน่วยงานเข้าไปเกี่ยวข้อง (เม.ย.66 - ก.ย.66) 
*** การรับของขวัญไม่เกิน 3000 (เม.ย.66 - ก.ย.66) 
*** การรับของขวัญเกิน 3000 (เม.ย.66 - ก.ย.66) 
*** แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ (เม.ย.66 - ก.ย.66)