MOIT4 หน่วยงานมีการวางระบบการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

*** บันทึกข้อความที่ผู้บริหารลงนาม
*** หนังสือแจ้งจัดสรรเงินงบประมาณ พ.ศ.2566
*** ประกาศแผนจัดซื้อเครื่องรับสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นดิจิตอล
*** แผนเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
*** แผนจัดซื้อยา ปี 2566
*** แผนจัดซื้อยาสมุนไพร ปี 2566
*** แผนจัดซื้อวัสดุการแพทย์ ปี 2566
*** แผนจัดซื้อวัสดุเภสัชกรรม ปี 2566
*** แผนจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์
*** แผนวัสดุทันตกรรม
*** คำสั่งปิด-ปลดประกาศ
*** แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์
*** บันทึกข้อความรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างไตรมาส 1
*** รายงานผลการดำเนินการตามแผนจัดซื้อจัดจ้าง
*** แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์
*** บันทึกข้อความแจ้งเวียนประกาศ
*** ประกาศแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรด้านจัดซื้อจัดจ้าง สป_ 60
*** แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์
*** บันทึกข้อความรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างไตรมาส 2
*** รายงานผลการดำเนินงานตามแผนจัดซื้อจัดจ้างไตรมาส 2
*** แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ผลการดำเนินการตามผนไตรมาส 2
*** บันทึกข้อความรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างไตรมาส 3
*** รายงานผลการดำเนินการตามแผนจัดซื้อจัดจ้างไตรมาส 3
*** แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ผลการดำเนินการตามผนไตรมาส 3