MOIT12 หน่วยงานมีมาตรการ “การป้องกันการรับสินบน” ที่เป็นระบบ
*** บันทึกผู้บริหารลงนามในคู่มือ ประกาศ มาตรการการป้องกันการรับสินบน
*** ประกาศเจตนารมณ์ไม่รับของขวัญ
*** ประกาศคู่มือมาตรการป้องกันการรับสินบน
*** บันทึกผู้บริหารแจ้งเวียนหน่วยงาน
*** แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์
*** แบบรายงานส่วนลดส่วนแถม
*** ประกาศคณะกรรมการสวัสดิการข้าราชการ    
***  มติ ครม. 26 พ.ย.2561   
*** ระเบียบและหนังสือซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติในการจัดสวัสดิการ
*** คู่มือการใช้ที่ราชพัสดุ
*** ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดสวัสดิการภายใน พ.ศ.2547
*** ข้อเสนอแนะ ป.ป.ช
*** บันทึกข้อความรายงานสรุปผลการกำกับติดตามมาตรการป้องกันการรับสินบน
*** รายงานสรุปผลการกำกับติดตามมาตรการป้องกันการรับสินบน
*** แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์