MOIT2 หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน

*** ข้อมูลผู้บริหาร
*** ประกาศนโยบายผู้บริหารโรงพยาบาลควนขนุน
*** โครงสร้างหน่วยงาน
*** หน้าที่อำนาจของหน่วยงาน
*** กฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ.2549
*** กฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตให้ขายวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 3 หรือประเภท 4 พ.ศ.2562
*** กฎกระทรวงการเป็นหน่วยงานฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น และการเป็นหน่วยงานฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ พ.ศ.2556
*** กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับความร้อน แสงสว่าง และเสียง พ.ศ.2559
*** กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับสารเคมีอันตราย พ.ศ.2556
*** กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการและดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการเครื่องจักร ปั้นจั่น และหม้อน้ำ พ.ศ.2552
*** กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการและดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย  พ.ศ.2555
*** กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการและดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า  พ.ศ.2558
*** กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารจัดการและดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ.2562
*** กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานในที่อับอากาศ พ.ศ. 2547
*** ประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่องกำหนดตำรับยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 ที่มีกัญชาปรุงผสมอยู่ที่ให้เสพเพื่อรักษาโรคหรือศึกษาวิจัยได้ พ.ศ.2562
*** พระราชกฤาฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
*** พระราชบัญญัตวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539
*** พระราชบัญญัตวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2562
*** พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
*** พระราชบัญญัติการประกอบโรคศิปละ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2542
*** พระราชบัญญัติการประกอบโรคศิปละ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2556
*** พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540
*** พระราชบัญญัติควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2562
*** พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพในการทำงาน พ.ศ.2554
*** พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539
*** พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562
*** พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562
*** พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ.2522
*** พระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562
*** พระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย์ พ.ศ.2531
*** พระราชบัญญัติป้องกันการใช้สารระเหย พ.ศ.2533 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
*** พระราชบัญญัติผลิตภัณฑ์สมุนไพร พ.ศ.2562
*** พระราชบัญญัติยา (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2562
*** พระราชบัญญัติยา พ.ศ.2510
*** พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562
*** พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.2522
*** พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2535
*** พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2553
*** พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2562
*** พระราชบัญญัติวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ.2559
*** พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ.2535
*** พระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ.2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
*** พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2550
*** ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการตรวจสอบภายในส่วนราชการ พ.ศ.2551
*** ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการคุ้มครองและจัดการข้อมูลด้านสุขภาพของบุคคล พ.ศ. 2561
*** ระเบียบนโยบายและคำสั่งกระทรวงสาธารณสุขมาตรฐานวิชาชีพต่างๆ
*** ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 
*** รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560
*** หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยของรัฐ พ.ศ.2561
*** ข่าวประชาสัมพันธ์ที่แสดงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการดำเนินงานตามหน้าที่และอำนาจ
*** ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน
*** ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น 
*** วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม MOPH
*** ยุทธศาสตร์ของประเทศโดยรวม
*** พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ.2562
*** ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2564
*** ข้อบังคับสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยจรรยาข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2560
*** นโยบายและแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโรงพยาบาลควนขนุน65-69
*** คู่มือการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุนของหน่วยงาน