MOIT8 หน่วยงานมีการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับการเสริมสร้างและพัฒนาทางด้านจริยธรรม และรักษาวินัย รวมทั้งการป้องกันมิให้กระทำผิดวินัย

*** บันทึกเสนอโครงการ
*** โครงการ
*** บัญชีรายชื่อผู้เข้าประชุม
*** บันทึกรายงานผู้บริหารรับทราบผลการอบรม
*** ภาพกิจกรรม
*** รายงานผลการอบรมให้ความรู้
*** แบบฟอร์มเผยแพร่บนเว็บไซต์